Dağ Mühendislik

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Aydınlatma Metni Ve Rıza Beyanı İş Bu Sözleşmenin eki(Ek-1) olup ayrılmaz bir parçasını oluşturur .

(Ek-1) BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME
AYDINLATMA METNİ;

Bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DAĞ HOLDİNG A.Ş tarafından şirket hizmetlerinden yararlanan ve iletişimde bulunduğu kişilere aydınlatma amacıyla yapılmaktadır. Şirketimiz ile ilişkili tüm kişisel verileriniz KVKK’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.

Kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği üzere mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir. Şirket, KVKK gereğince kişisel verilerinizin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Kendi iradenizle şirket ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad, soyad, telefon numarası, adres, e-posta adresi, kimlik bilgileri) sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve şirketimizin yükümlülüklerinin temini amacı ile işlenmektedir. Kişisel verileriniz şirket tarafından verilen hizmete bağlı olarak değişebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları vb. ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile her türlü kanal vasıtası ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Şirket ile paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verileriniz; sunduğumuz ürün ve hizmetlerden sizleri daha iyi faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, insan kaynakları politikasının yürütülmesinin temini, şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari stratejisinin belirlenmesi, sunduğumuz hizmet ve ürünlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre sizlere önerilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK 8. ve 9. Maddelerde belirtilen şart ve amaçlar doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı ve elektronik ortamda şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede yerine getirilebilmesi, şirketimizin yasadan ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi amacıyla KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar doğrultusunda toplanmakta ve işlenmektedir.

KVKK 11. madde kapsamında aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz;Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,Kişisel verilerinizin işlenmesini ve saklanmasını gerektiren sebeplerin ortaya çıkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,Talebiniz doğrultusunda düzeltilen veya silinen bilgiler eğer 3. kişilere aktarılmış ise bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

DAĞ HOLDİNG ŞTİ. (‘‘SATICI ’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve SATICI Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde, Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla ; SATICI veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; SATICI’NIN müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak SATICI tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, SATICI tarafından; SATICI çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine ( SATICI ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için SATICI’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; SATICI’YA başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi DAĞ HOLDİNG adresinde bulunan SATICI Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, SATICI ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri SATICI YA bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, SATICI Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı; özgür iradem sonucu KABUL BEYAN VE TAAHHÜT EDİYORUM .

Konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak özgür iradeyle imzaladığım ÜÇ(3) sayfadan oluşan işbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatnamenin bir nüshasını elden teslim aldığımı kabul ve beyan ederim.

ALICI Veri Sahibi
Adı Soyadı :………………………………………………………….
Tarih :………/……../………………
İmza :……………………………….

sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri